Varstvo osebnih podatkov

OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV PRI POSLOVANJU S PODJETJEM GOMARK D.O.O. OZIROMA OBISKU https://gomark.si/ IN https://lancman.si/

PODATKI O UPRAVLJAVCU VAŠIH OSEBNIH PODATKOV:

GOMARK, trgovina in proizvodnja d.o.o.
Čeplje 52
3305 Vransko
Matična številka: 5831580000
Davčna številka: SI 10304851
elektronski naslov: [email protected]
telefon: (+386) 03/700 15 03
ki jo zastopa g. Matjaž Gosak, direktor
(v nadaljevanju: podjetje).
Podjetje je ponudnik spletnih mest https://gomark.si/ in https://lancman.si/ (v nadaljevanju skupaj: spletno mesto)

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v podjetju ni posebej imenovana.

1. Pregled pravnih podlag in namenov obdelave osebnih podatkov, ter katere podatke obdelujemo:

1.1. Na podlagi pogajanj za sklenitev oziroma sklenjene pogodbe z vami:

V podjetju osebne podatke obdelujemo za namene:

a) izvajanja pogodb (npr. nakup našega izdelka, njegova dostava, montaža ali servisiranje), katerih stranki sta podjetje in kupec našega izdelka. V teh primerih obdelujemo predvsem:

– osnovne podatke kupca (ime in priimek) ter njegove kontaktne podatke (elektronski naslov in morda tudi telefonsko številko), podatke za izdajo računa in dostavo blaga (datum in kraj nakupa, kupljeni izdelek, ceno, skupni znesek nakupa, način plačila / dostave, naslov, mesto, država, poštna številka za dostavo / naslov za izdajo računa, številka in datum naročila, ipd.).

Pogodbena pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov pa obstaja tudi takrat, kadar je obdelava denimo potrebna za izvajanje ukrepov na zahtevo kupca pred sklenitvijo pogodbe oziroma, kadar gre za pošiljanje informacij, ki izhajajo in so povezane s pogodbenim razmerjem, kot na primer:

b) pogajanja in komunikacijo z vami o izdelku, za katerega se zanimate (npr. kadar nas pred nakupom kontaktirate preko telefona oziroma elektronskih naslovov, ki so objavljeni na podstrani »Kontakt«, oziroma na naših vizitkah, koledarjih, letakih in drugih promocijskih materialih), pri čemer obdelujemo predvsem:
– osnovne podatke kupca (ime in priimek) ter njegove kontaktne podatke (elektronski naslov in morda tudi telefonsko številko), v kolikor nam jih je v ta namen zaupal, ter za namene

c) pošiljanja informacij, ki so povezane s pogodbenim razmerjem (npr. da lahko s kupcem komuniciramo glede odpoklica izdelkov, dodatnih navodil, ipd.), pri čemer obdelujemo predvsem podatke, ki so našteti pod točko 1.b).

V opisanih primerih nam osebne podatke zagotovite kot del pogodbene obveznosti (npr. z nakupom našega izdelka), pri čemer za obdelavo vaših osebnih podatkov posledično ne potrebujemo vašega izrecnega soglasja.
V kolikor v določenih primerih obdelave osebnih podatkov, ki temeljijo na pogodbenem razmerju z vami, podatkov ne boste zagotovili, to načeloma ne bo imelo posledic za vas. Takšna situacija pa lahko oteži ali celo onemogoči naše sodelovanje (npr. podjetje ima lahko težave z dostavo izdelka), pri čemer boste v teh primerih o tem predhodno obveščeni.

1.2. Na podlagi zakona ali drugih predpisov:

V podjetju osebne podatke obdelujemo tudi za namene izpolnitve zakonskih in drugih predpisov, posebej tistih, ki urejajo davke in računovodstvo (npr. evidenca izdanih in prejetih računov, ipd.), kadar podjetje denimo obdeluje osebne podatke kupca, ki mu je izdalo račun ob nakupu izdelka, pri čemer podjetje podatke o kupcu (npr. osebno ime, kontaktne podatke, ipd.) na računu obdeluje na podlagi Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1).

1.3. Na podlagi vašega izrecnega soglasja:

V podjetju lahko vaše osebne podatke obdelujemo tudi na podlagi vaše izrecne privolitve. Kot izrecno privolitev posameznika se šteje njegova prostovoljno izjava volje, s katero soglaša k obdelavi določenih osebnih podatkov za določen namen, npr.:

– tržno komuniciranje z osebami, ki še niso naše stranke / osebami, ki so se prijavile na naše e-novice (npr. v kolikor smo v ta namen pridobili vaše izrecno soglasje na našem dogodku, v naši poslovalnici, na obrazcu spletnega mesta, na sejmu, preko vaše vizitke, ipd.), pri čemer obdelujemo predvsem podatke osebe, ki je podala soglasje (ime in priimek) oziroma njene kontaktne podatke (elektronski naslov in morda tudi telefonsko številko) za pošiljanje oglasnih in drugih tržnih sporočil. Tovrstno komuniciranje je mogoče kadarkoli preklicati tako, da se sledi povezavi, ki je vsebovana v elektronskem sporočilu, oziroma tako, da nas kontaktirate na [email protected] oziroma pokličete na (+386) 03/700 15 03.

– Spletno oglaševanje osebam, ki so soglašale z namestitvijo neobveznih (oglaševalskih) piškotkov naših oglaševalskih partnerjov (npr. namestitev Google Analytics piškotka, ki omogoča, da vam lažje oglašujemo naše izdelke tudi na drugih spletnih mestih, ipd.). Natančen popis neobveznih piškotkov naših oglaševalskih partnerjev, podatkov, ki jih z njimi obdelujemo ter rok hrambe teh podatkov, je opredeljen na podstrani »Piškotki« – https://gomark.si/piskotki/.

Podjetje zagotavlja posamezniku pravico, da lahko izrecno privolitev (soglasje) kadarkoli prekliče na enostaven način, tako da nas v zvezi s tem kontaktira na [email protected] oziroma pokličete na (+386) 03/700 15 03 (več v poglavju 5.1. teh Splošnih informacij o varstvu osebnih podatkov).

Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

V primeru, da ne podate privolitve za obdelave osebnih podatkov, jo podate delno ali privolitev (delno) prekličete, bomo, v kolikor bo to mogoče, z vami sodelovali le v obsegu dane privolitve oziroma na načine, ki jih dovoljuje veljavna zakonodaja.

Podajanje privolitve je prostovoljno in če se odločite, da je ne želite podati oziroma jo kasneje prekličete, to v nobenem primeru ne posega v druge vaše pravice, ki izhajajo iz poslovnega razmerja s podjetjem, oziroma za vas ne predstavlja dodatnih stroškov ali oteževalnih okoliščin.

1.3.1. Fotografiranje in snemanje na naših dogodkih ter sejemskih nastopih

V kolikor gostimo javne dogodke in prireditve nam, skladno z zakonom in prakso Informacijskega pooblaščenca, ni potrebno pridobiti posebnih osebnih privolitev udeležencev za fotografiranje. V vseh takih primerih, torej kadar bodo naši dogodki javni in bomo na njih izvajali snemanje oziroma fotografiranje, bodo o tem vsi udeleženci predhodno ustrezno obveščeni in v zvezi s tem prejeli vse potrebne informacije.
Morebitne fotografije in posnetki dogodka bodo objavljeni na spletni strani, oglasnih deskah oziroma socialnih omrežjih podjetja, oziroma v elektronskih novicah, ter na portalih in kanalih medijskih hiš, ki bodo izkazale interes za priobčitev takšnih vsebin, ter v publikacijah in drugih promocijskih aktivnostih podjetja. Fotografije se bodo vselej nanašale na dogodek na splošno in ne na posamezne udeležence. Če želite odstraniti objavljene fotografije, na katerih ste vi osrednji motiv posnetka, vas prosimo, da nam to čim prej sporočite na [email protected]

V kolikor bi fotografije ali posnetki lahko zajemali podobe oseb mlajših od 15 let, bodo fotografije in posnetki vselej vsebovali zgolj tiste podobe takšnih oseb, katerih starši oziroma zakoniti skrbniki so k temu podali izrecno soglasje.
1.4. Na podlagi zakonitih interesov podjetja
Določene osebne podatke smemo obdelovati za namene zavarovanja naših legitimnih interesov, npr.:
– kadar bi bila obdelava vaših podatkov na primer potrebna za to, da zavarujemo naše poslovanje pred potencialnimi goljufijami, oziroma potrebna z vidika inšpekcijskih postopkov oziroma civilnih ali drugih postopkov, bomo obdelovali zgolj tiste podatke, ki so nujno potrebi za zasledovanje tega legitimnega cilja podjetja,
– videonadzor vhodov v poslovalnico podjetja in okolice gospodarskih poslopij podjetja,
– predpisi nam prav tako omogočajo obdelavo osebnih podatkov za namene tržne komunikacije z obstoječimi strankami * (npr. da lahko pošljemo akcijsko ponudbo osebi, ki je nekoč že bila kupec našega izdelka), pri čemer obdelujemo predvsem kontaktne podatke obstoječe stranke (ime, priimek in elektronski naslov).

*Tovrstno komuniciranje je mogoče kadarkoli preklicati tako, da se sledi povezavi, ki je vsebovana v elektronskem sporočilu, oziroma tako, da nas v zvezi s tem kontaktirate preko elektronskega naslova [email protected] oziroma nas pokličete na (+386) 03/700 15 03.

1.5. Za namene zaščite življenskih interesov posameznika

Podjetje sme obdelovati tudi osebne podatke posameznika, v kolikor je obdelava potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika oziroma druge fizične osebe (npr. vpogled v naslov posameznika, ki mu preti neposredna in huda nevarnost v zvezi s kupljenim izdelkom / našo storitvijo).

2. Kako dolgo hranimo oziroma obdelujemo vaše osebne podatke?

Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od podlage in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo vse dokler je to potrebno z vidika izpolnitve namena, zaradi katerega so bili zbrani, oziroma dokler nek predpis nalaga, da jih moramo hraniti, npr.:

– osebne podatke kupcev na izdanih računih hranimo še 10 let od izdaje računa, saj takšno dolžnost podjetju nalaga Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1),

– na podlagi sklenjene pogodbe o nakupu izdelka, se na primer podatki obdelujejo vsaj še za čas trajanja garancije, oziroma še šest let po prenehanju pogodbenega razmerja (v kolikor je hramba denimo potrebna, saj med posameznikom in podjetjem obstaja spor, ipd.),

– na podlagi vašega izrecnega soglasja k tržnemu komuniciranju oziroma našega zakonitega interesa, da oglašujemo osebam, ki še niso naše stranke, podatke hranimo vse dokler takšna oseba soglasja ne prekliče,

– v primeru vašega obiska naših delavnic in sejemskih dogodkov, ki so denimo sofinancirani s pomočjo kohezijskih sredstev Evropske unije, lahko za namene dokazovanja izvedbe in obiskanosti dogodka, vaše podatke hranimo še 10 let od dneva, ko je bil prijavljen strošek zadevnega dogodka certificiran s strani Evropske komisije,

Osebni podatki se po izpolnitvi namena obdelav izbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo.

3. Kdo v podjetju in izven podjeta obdeluje vaše osebne podatke (uporabniki osebnih podatkov)?

3.1. Določeni zaposleni v podjetju

Vaše osebne podatke obdelujejo posamezni zaposleni v podjetju. Zaposleni v podjetju obdelujejo le tiste osebne podatke, ki jih potrebujejo za svoje delo, lahko pa si jih tudi posredujejo med seboj, v kolikor delovne naloge in interni pravilnik podjetja to dovoljujejo. Vsi zaposleni so zavezani k zaupnosti in k spoštovanju varstva osebnih podatkov.

3.2. Državni organi

V določenih primerih, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja, mora podjetje vaše osebne podatke posredovati oziroma o njih poročati tudi pristojnim državnim organom, kakor tudi organom, ki so pristojni za finančni, davčni ali drug nadzor (npr. Finančna uprava Republike Slovenije, sodišča, Urad informacijskega pooblaščenca Republike Slovenije, Tržni inšpektorat Republike Slovenije, itd.). Posredovati jih je potrebno tudi tretjim osebam, če takšno obveznost posredovanja oziroma razkritja podjetju nalaga zakon oziroma Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov.

3.3. Pogodbena obdelava osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so poleg zaposlenih v podjetju tudi zaposleni pri pogodbenih obdelovalcih podjetja, ki lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu podjetja in v mejah pogodbe o zunanji obdelavi osebnih podatkov, ki jo ima podjetje sklenjeno z vsakim tovrstnim obdelovalcem. Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru navodil podjetja kot upravljavca osebnih podatkov, pri čemer podatkov ne smejo uporabiti za zasledovanje kakršnihkoli lastnih interesov.
Pogodbeni obdelovalci, s katerimi podjetje sodeluje so:
• osebe, ki z nami sodelujejo kot pooblaščeni trgovci oziroma distributerji in serviserji naših izdelkov (natančen seznam je na voljo na povezavi: https://gomark.si/where-to-buy/),
• osebe, ki z nami sodelujejo na podalgi drugih podjemnih oziroma avtorskih pogodb (npr. pravni in drugi svetovalci),
• ponudnik gostovanja (glej poglavje 3.4.1),
• računovodski servis,
• vzdrževalci IT sistemov.

Podjetje ne bo posredovalo vaših osebnih podatkov tretjim nepooblaščenim osebam.

3.4. Sodelovanje z oglaševalskimi partnerji, ponudnikom gostovanja in ponudnikom storitve za pošiljanje »newsletter«-jev.

Določene tehnične informacije in druge podatke, ki jih glede obiskovalcev beležimo v zvezi z njihovo interakcijo z našim spletnim mestom s pomočjo tehnologije piškotkov (glej poglavje 4. Piškotki), delimo z našimi oglaševalskimi partnerji:
– Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA (storitve: Google Analytics / Remarketing for Google Display Advertising / Google Tag Manager /Google DoubleClick) (https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en-US)

– Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ZDA (storitve: visitor action pixel (FB Pixel) (https://www.facebook.com/policies/cookies/)
Namestitev oglaševalskih piškotkov našim oglaševalskim partnerjem omogoča, da obiskovalcem nudijo relevantne oglase na vseh napravah oziroma brskalnikih, ki jih uporabljajo.
Natančen popis podatkov, ki se v te namene zbirajo, piškotkov, ki to omogočajo, storitev, ki so s tem povezane, kakor tudi čas hrambe podatkov in možnost odstranitve posameznega piškotka, si lahko preberete na povezavi https://gomark.si/piskotki/.

3.4.1 Ponudnik gostovanja

Gostovanje našega spletnega mesta in shranjevanje podatkov, ki nam jih posredujete preko spletnega mesta (npr. v povezavi s komunikacijo preko kontaktnega obrazca na spletnem mestu) ponuja izvajalec:
– Avant.Si storitve in trgovina d.o.o., Poslovna cona A 49, 4208 Šenčur, (https://www.neoserv.si/politika-zasebnosti).
3.4.2. Ponudnik storitve za pošiljanje »newsletter«-jev.
Ponudnik storitve za pošiljanje elektronskih sporočil (»newsletter«-jev) »Amazon SES«, znotraj katere se lahko shranjujejo elektronski naslovi tistih posameznikov, ki so s tovrstno obdelavo izrecno soglašali (glej točko 1.3.), je:
– Amazon.com Services LLC., 410 Terry Ave N, Seattle, WA, 98109-5210, katerega strežniki se nahajajo v Združenih državah Amerike (https://aws.amazon.com/privacy/).

3.5. Iznos osebnih podatkov v tretje države in mednarodne organizacije

Podjetje osebnih podatkov ne iznaša v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora – članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein) in v mednarodne organizacije, razen v ZDA (glej točko 3.4.), pri čemer so vsi pogodbeni obdelovalci iz ZDA vključeni v program Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/welcome).

Podrobnejše informacije o kategorijah uporabnikov, pogodbenih partnerjih in pogodbenih obdelovalcih podjetja lahko pridobite tako, da zahtevo v zvezi s tem pošljete:

– na elektronski naslov: na [email protected]
– po klasični pošti na naslov:
GOMARK, trgovina in proizvodnja d.o.o.
Čeplje 52
3305 Vransko

4. Piškotki

Za seznam piškotkov in upravljanje z nastavitvami piškotkov obiščite podstran https://gomark.si/piskotki/.

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina sodobnih spletnih mest shrani v naprave obiskovalcev, torej oseb, ki s svojimi napravami dostopajo do določenega spletnega mesta na internetu.

Na našem spletnem mestu prav tako uporabljamo tehnologijo piškotkov, na kar vas opozori pojavno okno glede piškotkov (ang. »cookie pop-up«) ob vašem prvem obisku.

Pojavno okno vas prav tako opozori na to, da je nalaganje naših piškotkov, ki niso obvezni (npr. shranjevanje nastavitev, prilagoditev prikaznih dimenzij napravi, ipd.) z vidika normalnega delovanja spletnega mesta:

– pogojeno z obiskovalčevim izrecnim soglasjem (klik na gumb »naloži neobvezne piškotke« ob prvem obisku spletnega mesta) ter,

– pod popolnim nadzorom obiskovalca, saj lahko obiskovalec v brskalniku, ki ga uporablja, hranjenje piškotkov omeji ali onemogoči, naložene piškotke pa kadarkoli odstrani, skladno z navodili, ki so dostopni na povezavi https://gomark.si/piskotki/.

Natančen popis podatkov, ki se v te namene zbirajo, piškotkov, ki to omogočajo, storitev, ki so s tem povezane, kakor tudi čas hrambe podatkov in kdo je ponudnik posameznega piškotka oziroma storitve, si lahko preberete na povezavi https://gomark.si/piskotki/.

5. Kakšne so vaše pravice glede vaših osebnih podatkov in kako jih lahko uveljavljate?

V zvezi s temi splošnimi informacijami o obdelavi osebnih podatkov ali obdelavo vaših osebnih podatkov s stani našega podjetja in naših pogodbenih obdelovalcev, nas lahko brez zadržkov kontaktirate preko elektronskega naslova [email protected] oziroma pokličete na (+386) 03/700 15 03.
Prav tako lahko na navedeni naslov uporabljate za pošiljanje vaših zahtev in uveljavljanje drugih pravic, ki so povezane z osebnimi podatki in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov.

Zahteve lahko vložite na način, ki omogoča vašo identifikacijo, in sicer z izpolnitvijo obrazca, ki je predviden za uresničevanje vsake posamezne pravice in je objavljen na spletni strani https://www.ip-rs.com/obrazci/varstvo-osebnih-podatkov/, ali na drug dokumentiran način (npr. ustna zahteva na zapisnik preko telefona, pisna zahteva preko elektronske ali fizične pošte).

5.1. Pravica do preklica privolitve oziroma delnega preklica privolitve

Če ste kot posameznik privolili v obdelavo vaših osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov (glej točko 1.3 teh splošnih informacij o obdelavi osebnih podatkov), imate pravico, da to svojo privolitev (soglasje) kadarkoli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Vaša privolitev k obdelavi osebnih podatkov za namene, ki smo jih opisali v teh informacijah, je prostovoljna. Privolitev za obdelavo podatkov lahko kadarkoli omejite oziroma prekličete, tako da nas kontaktira na na [email protected] oziroma pokličete na (+386) 03/700 15 03.

Podjetje bo tudi po preklicu vaše privolitve obdelovalo le tiste podatke, ki jih bo moralo zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti, zaradi izvajanja pogodbe z vami, (npr. brez katerih ne moremo izvršiti vašega naročila), oziroma zaradi zasledovanja svojih zakonitih interesov.

5.2. Pravica dostopa do osebnih podatkov

Kot posameznik imate pravico od podjetja dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, in, kadar je temu tako, pridobiti dostop do osebnih podatkov in določene informacije: o namenih obdelave, o vrstah osebnih podatkov, o uporabnikih, o obdobjih hrambe oziroma merilih za določitev obdobij, o obstoju pravice do popravka ali izbrisa podatkov, pravice do omejitev in ugovora obdelavi in pravice do pritožbe pri nadzornem organu, o viru podatkov, če podatki niso bili zbrani pri vas, o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, razlogih zanj ter pomenu in posledicah take obdelave za vas, ter druge informacije v skladu s 15. členom Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.

5.3. Pravica do popravka osebnih podatkov

Kot posameznik imate pravico doseči, da podjetje brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z vami. Kot posameznik imate, ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

5.4. Pravica do izbrisa osebnih podatkov (»pravica do pozabe«)

Kot posameznik imate pravico doseči, da podjetje brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z vami, podjetje bo podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisalo ne glede na vaš poziv, kadar obstaja eden od naslednjih razlogov:

(a) podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani oziroma drugače obdelani,
(b) če prekličete privolitev, za obdelavo pa ne obstaja druga pravna podlaga,
(c) če ugovarjate obdelavi, za obdelavo pa ne obstajajo prevladujoči zakoniti razlogi,
(d) podatki so bili obdelani nezakonito,
(e) podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravnih obveznosti v skladu s pravom EU ali pravom države članice, ki velja za ponudnika,
(f) podatki so bili zbrani v zvezi s ponudb storitev informacijske družbe.

Kot posameznik pa v določenih primerih, opisanih v 3. odstavku 17. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, nimate pravice do izbrisa podatkov.

5.5. Pravica do omejitve obdelave

Kot posameznik imate pravico doseči, da podjetje omeji svojo obdelavo vaših osebnih podatkov, kadar obstaja eden izmed naslednjih primerov:

(a) če oporekate točnosti podatkov za obdobje, ki podjetju omogoča preveriti točnost podatkov,
(b) obdelava je nezakonita, vi pa nasprotujete izbrisu podatkov in namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe,
(c) podejetje podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, vendar pa jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje in obrambo pravnih zahtevkov,
(d) ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi podejetja prevladajo nad vašimi razlogi.

5.6. Pravica do prenosljivosti podatkov

Kot posameznik imate pravico, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki ste jih posredovali podjetju, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in imate pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas podjetje, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviralo, in sicer kadar:

(a) obdelava temelji na privolitvi ali na pogodbi in
(b) se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Kot posameznik imate pri uresničevanju navedene pravice do prenosljivosti pravico, da se osebni podatki neposredno prenesejo od enega upravljavca (npr. podjetja) k drugemu, kadar je to tehnično izvedljivo.

5.7. Pravica do ugovora obdelavi

Kot posameznik imate na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov, ki je potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene podjetju (točka (e) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov) ali je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva podjetje ali tretja oseba, vključno z oblikovanjem profilov na podlagi navedenih obdelav; podjetje preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene trženja, ima posameznik pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi podatkov v zvezi z njim za namene trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem, pri čemer kadar posameznik ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja, se podatki ne obdelujejo več v te namene.

Kadar se podatki obdelujejo v znanstveno ali zgodovinsko-raziskovalne namene ali statistične namene, ima posameznik pravico, da iz razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, ugovarja obdelavi podatkov v zvezi z njim, razen če je obdelava potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja iz razlogov javnega interesa.

5.8. Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Brez poseganja v katerokoli drugo (upravno ali drugo) pravno sredstvo imate kot posameznik pravico, da vložite pritožbo pri nadzornemu organu, zlasti v državi, v kateri imate običajno prebivališče, v kateri je vaš kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve (v Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec), če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši predpise o varstvu osebnih podatkov:

– Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, elektronski naslov: [email protected], telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.com.

6. Varovanje vaših osebnih podatkov

V podjetju osebne podatke skrbno hranimo in varujemo z organizacijskimi, tehničnimi in logično-
tehničnimi postopki ter ukrepi, s čimer podatke varujemo pred slučajnim ali namernim nepooblaščenim vpogledom, uničevanjem, spreminjanjem ali izgubo, ter nepooblaščeno razkritjem oziroma drugo obliko obdelave, h kateri niste izrecno soglašali.

Podjetje je v ta namen prav tako sprejel ustrezne interne procese, ter vzpostavil različne ukrepe (npr. dodeljevanja, uporaba in spreminjanje gesel, zaklepanje prostorov, pisarn, in nahajališč strežnikov in delovnih postaj, redno posodabljanje podporne programske opreme in nadgradnja varnostno oporečnih komponent, fizično varovanje gradiva, ki vsebuje osebne podatke na za to posebej določenih mestih, usposabljanje zaposlenih, ipd.). Enake varnostne zaveze podjetje terja tudi od svojih pogodbenih obdelovalcev.

7. Avtomatizirana obdelava in profiliranje na podlagi soglasja

Podjetje obdelavo osebnih podatkov ne vrši na avtomatiziran način in ne uporablja avtomatskega profiliranja.

8. Obdelava osebnih podatkov oseb, ki so mlajše od 15 let in oseb z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo

Pri pripravi vspletnega mesta podjetja smo spoštovali načelo minimizacije osebnih podatkov, kar pomeni, da podjetje ne zbira letnic rojstva obiskovalcev spletnega mesta (npr. pri interakciji obiskovalca s spletnim mestom, izpolnjevanju kontaktnega obrazca, ipd.) Podjetje posledično v tem primeru ne razpolaga z načinom, s katerim bi lahko ekonomično in učinkovito preverilo, ali gre pri obiskovalcu spletnega za osebo, ki je mlajša od 15 let oziroma osebo, ki ima omejeno ali odvzeto poslovno sposobnost.

Podjetje posledično zavestno ne ponuja svojih vsebin in izdelkov osebam, ki so mlajše od 15 let oziroma osebam, katerih poslovna sposobnost je omejena ali odvzeta in zavestno ne obdeluje nobenih osebnih podatkov povezanih z njimi, ter zavestno ne ponuja prostega dostopa do dogodkov, delavnic in izdelkov, ki bi lahko bili škodljive za otroke.

Če starši oziroma zakoniti skrbniki osebe mlajše od 15 let oziroma osebe z omejeno ali odvzeto sposlovno sposobnostjo ugotovijo, da njihov otrok oziroma varovanec podjetju posreduje svoje osebne podatke, lahko to sporočijo podjetju in zahtevajo izbris takšnih osebnih podatkov na naslovu [email protected]

V nadpisanem primeru oziroma v kolikor bo podjetje sam naknadno ugotovilo, da obdeluje osebne podatke osebe, ki je mlajša od 15 let oziroma osebe z omejeno ali odvzeto sposlovno sposobnostjo, brez privolitve starša ali zakonitega skrbnika, bo podjetje naredilo vse, kar je potrebno, da se vsi posredovani osebni podatki takšnih oseb zbrišejo.

9. Na koga se lahko obrnete v zvezi z dodatnimi pojasnili glede obdelovanja osebnih podatkov v podjetju in glede vaših pravic?

Kontaktirate nas lahko:
– preko elektronskega naslova: [email protected]
– po klasični pošti na naslov:
GOMARK, trgovina in proizvodnja d.o.o.
Čeplje 52
3305 Vransko

10. Končne določbe

Te splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov lahko občasno posodabljamo z namenom, da bi njihova vsebina bolje odražala spremembe v varovanju podatkov, oziroma iz drugih operativnih in pravnih razlogov.

V kolikor bi vsebino teh splošnih informacij o obdelavi osebnih podatkov bistveno spremenili, bomo o tem objavili novico na našem spletnem mestu.

Te Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov veljajo in se uporabljajo od julija 2020 dalje.

Gomark d.o.o.